Videos

Net Gun Instructional Video

Net Gun Loading Instructions

Resetting the base plate between firings

Net Gun for Animal Control

Net Gun Firing on a Dog

Spider Net Gun in Action!

Net Gun Firing Distance

Net Gun Firing on a Camera